تعبیر خواب غذا دادن به گربه

دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 04:02

گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.  

تعبیر خواب غذا دادن به گربه یعنی شما دقیقا همان کاری دارید انجام  می دهید که به ضرر شماست و دقیقا نقشه های دزد یا دشمنان در حال انجام است .

تعبیر خواب فرار از گربه نشان می دهد که شما در حال رهایی از دوست نادوست یا دشمن یا زنی که دلبری کرده از شما  هستید و تعبیر خواب کشتن گربه یا گربه مرده نشان می دهد که  شما از شر دزد یا دشمن رهایی می یابید .


پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست در تعبیر خواب گربه چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه در تعبیر خواب زنی است که دزدی دل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، در تعبیرش زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر خواب ببینید چندین گربه جائی جمع هستند تعبیر که چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر در خواب ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید تعبیر که زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر خواب ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

محمد ابن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، تعبیر بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر خواب بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود . برای دیدن تعبیر کامل خواب گربه به لینک بروید . تعبیر خواب گربه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.