تعبیر دیدن اسب در خواب از امام صادق

چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 02:36

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :
دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است
اول : عزت واحترام
دوم : مقام و مرتبه
سوم : فرمانروایی
چهارم : بزرگی وعظمت
پنجم : خیرو برکت
اگر ببیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید . اگر ببیند سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل که مغی با زن او فساد نماید .


  لوک اویتنهاو می گوید :

اسب سفید : لذت
اسب سیاه : مشکلات و سختی در کنار قدرت
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد : افتخار بزرگ
اسب سواری : آرزوهای برآورده شده
افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
اسب سرکش : مرگ
دارای یک اسب بودن : کامیابی
نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده : کار زیاد
اسب لاغر : مانع
سیاه و سفید : یک کار پر خطر
بالا رفتن بر وی یک اسب : عزاداری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است .

برای دیدن متن کامل تعبیر خواب اسب برو به تعبیر خواب اسب

 معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی یا اسب کهر و چموش در خواب نشان است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود ، به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفایس الفنون نوشته : اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.