تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

جمعه 18 فروردین 1396 ساعت 02:04

حریق و آتش در خانه دیگران : احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .
حریق و آتش در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب
یک آتش در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی
حریق و آتش در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت .

اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت (دست ، پا ، مو ، صورت ، گردن ، زبان) ، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد ،
اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آتش فتنه بود

دیدن سوختن آتش مصیبه بود

دیدن در میان آتش بینه باشد

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانه خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.